­

Algemene Voorwaarden HLO BRANDING AGENCY V.O.F.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis, tenzij uit de context anders blijkt:

Campagne:

Betekent de door HLO Branding Agency ten behoeve van Opdrachtgever te vervaardigen campagne.

Content:

Betekent alle uitingen, waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, de audiovisuele producties, video(’s) en promotionele content, die HLO Branding Agency ten behoeve van Opdrachtgever conform de Offerte c.q. de Overeenkomst vervaardigd heeft.

Diensten:

Betekent alle door HLO Branding Agency ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen diensten, waaronder Strategieontwikkeling, Brand Design, Fotografie, het vervaardigen van Content, vervaardigen van Illustraties, vervaardigen van Animaties, Copy Right diensten, Productontwikkeling en het vervaardigen van overige Werken, zoals neergelegd in de Offerte en/of Overeenkomst.

HLO Branding Agency:

Betekent de vennootschap onder firma HLO Branding Agency v.o.f., kantoorhoudende aan de Torenstraat 144C te (2513 BW) Den Haag, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27324871.

Honorarium:

Betekent de tussen HLO Branding Agency en Opdrachtgever overeengekomen vergoeding als tegenprestatie voor het verrichten van de Diensten.

Medium:

Betekent het medium ten behoeve waarvan HLO Branding Agency aan Opdrachtgever de Content en/of Werken heeft vervaardigd.

Offerte:

Betekent de in meer of mindere mate gespecificeerde schriftelijke aanbieding van HLO Branding Agency, waarin de Diensten die HLO Branding Agency voornemens is om ten behoeve van Opdrachtgever te (doen) verrichten, alsmede de begroting van de daaraan verbonden kosten zijn opgenomen.

Opdrachtgever: 

Betekent de natuurlijke of (rechts)persoon ten behoeve van wie de Diensten wordt uitgevoerd en die met HLO Branding Agency een Overeenkomst aangaat of op een andere wijze met HLO Branding Agency een Overeenkomst is aangegaan.

Overeenkomst:

Betekent de Overeenkomst tussen HLO Branding Agency en Opdrachtgever, ter zake de levering van de Diensten uit hoofde van de Offerte.

Partijen:

Betekent opdrachtgever en HLO Branding Agency gezamenlijk.  

Werken:

De werken, waaronder doch niet uitsluitend werktekeningen, logo’s, illustraties, animaties, afbeeldingen (foto’s), prototypes, maquettes, mallen, televisieformats, teksten, vertalingen, slogans, ontwerpen, ontwerpschetsen en andere materialen of (elektronische) bestanden, die HLO Branding Agency ten behoeve van Opdrachtgever conform de Offerte c.q. de Overeenkomst vervaardigd heeft.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen HLO Branding Agency en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle Diensten, die HLO Branding Agency verleent en in het bijzonder de diensten zoals in de Overeenkomst staan vermeld. 
2.2
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle vennoten van HLO Branding Agency en alle personen die voor HLO Branding Agency werkzaam zijn en/of door HLO Branding Agency zijn ingeschakeld.
2.3
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. HLO Branding Agency wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop­) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
2.4
In geval van conflicterende bepalingen uit deze algemene voorwaarden en een bepaling uit de Overeenkomst, dan prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst. 
2.5
Wanneer HLO Branding Agency bij de uitvoering van een Overeenkomst gebruik maakt van een of meerdere derden, dan is zij gerechtigd ook een beroep te doen op door deze derde(n) gehanteerde algemene voorwaarden.
2.6
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding met Opdrachtgevers en zijn niet van toepassing op rechtsverhoudingen waarbij HLO Branding Agency zelf een opdracht verstrekt aan derden, waaronder doch niet uitsluitend freelancers c.q. zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers). 

ARTIKEL 3: OFFERTES

3.1
Alle door HLO Branding Agency uitgebrachte Offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De Offertes hebben een maximale geldigheidduur van 30 (zegge: dertig) dagen vanaf de offertedatum. Een uit meerdere onderdelen samengestelde Offerte kan uitsluitend integraal en dus niet gedeeltelijk worden geaccepteerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met HLO Branding Agency overeengekomen.
3.2
HLO Branding Agency heeft na ontvangst van de acceptatie van een Offerte door Opdrachtgever 14 (zegge: veertien) dagen de tijd om deze acceptatie onverwijld te herroepen.
3.3
De in de Offerte genoemde data en termijnen zijn altijd indicatief en betreffen nooit fatale data of termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met HLO Branding Agency overeengekomen. HLO Branding Agency biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens HLO Branding Agency. 
3.4
De in de Offerte genoemde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de Offerte vermeld.

ARTIKEL 4: OVEREENKOMSTEN

4.1
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat – hetzij HLO Branding Agency de door Opdrachtgever ondertekende Offerte retour heeft ontvangen – hetzij Opdrachtgever schriftelijke of op andere wijze akkoord gaat met de Offerte – hetzij HLO Branding Agency met instemming van Opdrachtgever met de uitvoering van de Diensten is begonnen. 
4.2
De door Opdrachtgever geaccordeerde Offerte, deze algemene voorwaarden en enige aanvullende schriftelijke overeenkomsten c.q. de Overeenkomst vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge begrotingen, aankondigingen en alle andere correspondentie. 
4.3
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van hetgeen in de Offerte staat vermeld, dan is HLO Branding Agency daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met HLO Branding Agency overeengekomen.
4.4
In het geval dat Opdrachtgever de inhoud van de Overeenkomst wenst te wijzigen, dient Opdrachtgever de door haar gewenste wijzigingen direct en schriftelijk aan HLO Branding Agency mede te delen. De wijzigingen in de Overeenkomst dienen vervolgens schriftelijk door HLO Branding Agency te worden aanvaard. Indien een wijziging en/of aanvulling meerwerk met zich meebrengt, geldt hiervoor een aanvullende vergoeding die ten laste van de Opdrachtgever komt. Indien de hoogte daarvan niet wordt overeengekomen, zal deze door HLO Branding Agency eenzijdig naar redelijkheid worden vastgesteld. 
4.5
In het geval dat de Diensten zijn uitgevoerd, zal het niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever ten aanzien van de namens HLO Branding Agency uitgevoerde Diensten geen reden zijn tot het kosteloos herzien en/of het opnieuw uitvoeren van de Diensten.
4.6
Indien zich bij de uitvoering van de Overeenkomst door HLO Branding Agency afwijkingen ten opzichte van de Offerte voordoen, zal HLO Branding Agency Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk informeren.
4.7
Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle informatie, gegevens, vormgeving, huisstijl en daarmee verband houdende zaken – waarvan HLO Branding Agency aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan HLO Branding Agency worden verstrekt. 
4.8
Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens, vormgeving, huisstijl en daarmee verband houdende zaken niet tijdig door Opdrachtgever aan HLO Branding Agency zijn verstrekt, heeft HLO Branding Agency het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.9
HLO Branding Agency is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat HLO Branding Agency is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie c.q. documentatie.
4.10
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft om de uitvoering en/of voortgang van de Overeenkomst mogelijk te maken, komen alle gevolgen hiervan, alsmede eventuele extra kosten volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4.11
Opdrachtgever is ermee bekend en stemt ermee in dat HLO Branding Agency nooit haar medewerking zal verlenen aan een verzoek van Opdrachtgever om bij Diensten onjuiste mededelingen over een product, dienst of merk te doen c.q. hieraan kenmerken toe te dichten die in strijd zijn met de werkelijkheid.

ARTIKEL 5: Uitvoering Diensten en gebruik Content

5.1
HLO Branding Agency is volledig vrij in de wijze waarop de Overeenkomst en vooral de Diensten zullen worden uitgevoerd, tenzij Opdrachtgever en HLO Branding Agency hieromtrent nadrukkelijk specifieke afspraken hebben gemaakt. 
5.2
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de distributie en openbaarmaking van de Content en/of de Werken. Het is Opdrachtgever uitsluitend toegestaan om de Content en/of Werken te distribueren c.q. te openbaren middels het Medium en voor het doel zoals in de Offerte en/of de Overeenkomst is overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
5.3
Indien van toepassing dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een goed bereikbare, deugdelijke en veilige werkplek voor HLO Branding Agency en daarvoor alle noodzakelijke maatregelen te treffen, bij gebreke waarvan HLO Branding Agency gerechtigd is de uitvoering van de Diensten tijdelijk of definitief te staken zonder dat het met Opdrachtgever overeengekomen Honorarium komt te vervallen.
5.4
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle benodigde vergunningen, licenties, etc. noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten. De gevolgen van het niet hebben van de benodigde vergunningen, licenties, etc. komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is tevens gehouden te verifiëren dat de verzochte Diensten niet in strijd zijn met de regels van de Nederlandse Reclame Code of andere toepasselijke wet- of regelgeving.
5.5
Indien HLO Branding Agency dit wenst, zal de te verveelvoudigen Content en of Werken anderszins, voor zover van toepassing, worden voorzien van het symbool ©, onder vermelding van de naam van HLO Branding Agency.
5.6
HLO Branding Agency is gerechtigd de Content en/of Werken door middel van het treffen van (technische) voorzieningen of maatregelen te (doen) beschermen of beveiligen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om deze door of ten behoeve van HLO Branding Agency getroffen technische voorzieningen of maatregelen te (doen) omzeilen, ontwijken of verwijderen.

ARTIKEL 6: Honorarium en kosten

6.1
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast Honorarium overeenkomen. 
6.2
Wanneer er geen vaste kosten overeengekomen zijn, zullen de kosten op basis van daadwerkelijk gewerkte uren bepaald worden. De kosten worden berekend volgens de algemene HLO Branding Agency kosten per uur, namelijk: Strategie €150,- , Creatief €130,- en ondersteuning is op basis van €110,- per gewerkt uur gedurende de periode dat de ondersteuning in uitvoering is.
6.3
HLO Branding Agency is gerechtigd het Honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de Diensten blijkt dat in redelijkheid niet van HLO Branding Agency mag worden verwacht dat HLO Branding Agency de overeengekomen Diensten tegen het oorspronkelijk overeengekomen Honorarium levert.
6.4
Het in een Overeenkomst opgenomen Honorarium is gebaseerd op de op dat moment bekende gegevens en omstandigheden. Mocht zich na de totstandkoming van de Overeenkomst externe kostprijsverhogende factoren voordoen, dan is HLO Branding Agency gerechtigd het Honorarium in de Overeenkomst overeenkomstig aan te passen, zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft de Overeenkomst te annuleren. 
6.5
HLO Branding Agency is gerechtigd om eventuele (externe) prijswijzigingen die zijn opgetreden, nadat de Overeenkomst is gesloten met Opdrachtgever te verrekenen. 
6.6
HLO Branding Agency houdt zich het recht voor om een toeslag in rekening te brengen in het geval dat HLO Branding Agency – op verzoek van de Opdrachtgever – haar Diensten of een gedeelte daarvan ‘s avonds of in het weekend verleent. 
6.7
De in de Offerte genoemde Honoraria zijn altijd exclusief fiscale heffingen (zoals btw), alsmede alle reis-, verblijf-, materiaal huur- , probs-, visagie-, stylist-, productie-, crew catering-, onderzoek of registratie door het Benelux Merken Bureau en overige kosten.
6.8
Opdrachtgever is indien van toepassing verantwoordelijk voor de administratie en de financiële afwikkeling met de rechtenorganisaties (onder andere Buma/Stemra/Sena/etc.), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
6.9
Goedweer regeling, Voor buiten producties is een goed weer regeling van toepassing. De volgende verdeling zijn van toepassing op goed weer producties voor alle door HLO ingezette teamleden en leveranciers zoals locatie, huur probs, modellen, stylist, visagist, fotograaf, videograaf en mogelijke overige betrokkenen.

1e annulering 'mooi weer' boeking: Annulering 24 uur voor aanvang shoot brengen wij 25% van het dagtarief van alle ingeplande team-leden en leveranciers in rekening.

2e annulering 'mooi weer' boeking: Annulering 24 uur voor aanvang shoot brengen wij 50% van het dagtarief van alle ingeplande team-leden en leveranciers in rekening.

3e annulering 'mooi weer' boeking: Annulering 24 uur voor aanvang shoot brengen wij 50% van het dagtarief van alle ingeplande team-leden en leveranciers in rekening.

Annulering Binnen 24 uur voor aanvang van de shoot factureren wij het hele bedrag.

ARTIKEL 7: Betaling

7.1
Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen, dient 50% (vijftig procent) van het overeengekomen Honorarium 5 (vijf) werkdagen voorafgaand aan het leveren van de Diensten door HLO Branding Agency volledig door Opdrachtgever te zijn voldaan en het restant van het Honorarium bij levering van de Content en/of Werken, bij gebreke waarvan HLO Branding Agency gerechtigd is het leveren van de Diensten te annuleren c.q. op te schorten zonder dat daarmee de betalingsverplichting voor het overeengekomen Honorarium komt te vervallen.
7.2
HLO Branding Agency zal na de totstandkoming van de Overeenkomst een factuur voor 50% (vijftig procent) van het overeengekomen Honorarium en overige kosten aan Opdrachtgever sturen. Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van HLO Branding Agency binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening aan HLO Branding Agency te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
7.3
Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen uiterlijk binnen 8 (zegge: acht) dagen na de factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij HLO Branding Agency en schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 
7.4
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de betaling tijdig te voldoen dan is Opdrachtgever, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling noodzakelijk is, van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd, welke rente door HLO Branding Agency eenzijdig mag worden verhoogd tot het wettelijk toegestane maximum. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.5
Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van diens verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten, waaronder buitengerechtelijke incassokosten, ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. 
7.6
De door Opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien HLO Branding Agency echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
7.7
De door HLO Branding Agency van Opdrachtgever geïncasseerde gelden c.q. de door Opdrachtgever betaalde gelden strekken eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en vervolgens ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom. 

ARTIKEL 8: Beëindiging van de Overeenkomst

8.1
De Overeenkomst eindigt als de Diensten zijn verleend. Tussentijdse opzegging door Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die een opdracht heeft verstrekt anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
8.2
Indien en voor zover omtrent de duur van het gebruik van de Content en/of Werken in de Offerte en/of de Overeenkomst niets is bepaald, heeft Opdrachtgever het recht om de betreffende Content en/of Werken zoals reeds getoond gedurende 4 (zegge: vier) weken openbaar te maken. De betreffende uitingen mogen evenwel niet door Opdrachtgever opnieuw worden geopenbaard of anderszins worden verveelvoudigd. 
8.3
Opdrachtgever is – nadat de Overeenkomst is beëindigd – niet gerechtigd om de Content en/of Werk of enig gedeelte daarvan te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met HLO Branding Agency is overeengekomen.
8.4
Indien de Diensten niet op de overeengekomen datum kunnen worden geleverd, heeft Opdrachtgever het recht om in overleg met HLO Branding Agency een nieuwe datum, respectievelijk data, vast te stellen. 
8.5
HLO Branding Agency kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen. Indien de Overeenkomst tussentijds door HLO Branding Agency is opgezegd, zal HLO Branding Agency na voldoening van de aan HLO Branding Agency verschuldigde bedragen in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van het project, zodat de nog te leveren Diensten door een derde kunnen worden uitgevoerd. Opdrachtgever is alsdan gehouden om de eventuele bijkomende kosten te vergoeden. De intellectuele eigendomsrechten blijven ondanks de ter beschikkingstelling te allen tijde eigendom van HLO Branding Agency.
8.6
HLO Branding Agency is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien:
a.) Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
b.) Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
c.) Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
d.) Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
e.) Opdrachtgever jegens HLO Branding Agency niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst. 
8.7
HLO Branding Agency is in de in artikel 8.6 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan HLO Branding Agency verschuldigde Honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.
8.8
Opdrachtgever is verplicht om HLO Branding Agency onmiddellijk te informeren, indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 8.6 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 8.6 sub e voordoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan HLO Branding Agency direct opeisbaar.

ARTIKEL 9: Intellectueel eigendom

9.1
Alle intellectuele eigendomsrechten welke voortvloeien uit de door HLO Branding Agency vervaardigde en geleverde Content komen – met uitzondering van hetgeen door Opdrachtgever aan HLO Branding Agency is aangeleverd – exclusief aan HLO Branding Agency toe, tenzij in de Offerte van HLO Branding Agency anders staat vermeld. 
9.2
HLO Branding Agency verleent na volledige betaling van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Content en/of Werken conform het doel en het Medium, waarvoor de Content en/of Werken conform de Offerte bedoeld is. Tenzij schriftelijk anders overeenkomen, geldt de voornoemde licentie voor de duur van 1 (één) jaar binnen Nederland.
9.3
Alle door HLO Branding Agency verstrekte stukken, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, concepten, software, foto’s, logo ontwerpen etc., blijven eigendom van HLO Branding Agency en mogen door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van HLO Branding Agency niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. 
9.4
Voor wat betreft Content en/of Werken die voor promotionele doeleinden wordt vervaardigd geldt dat Opdrachtgever, na volledige betaling van alle facturen van HLO Branding Agency, een licentie verkrijgt om de Content en/of Werken - gedurende de looptijd van de Campagne van Opdrachtgever c.q. het gebruiksdoel zoals vooraf met Opdrachtgever overeengekomen - te gebruiken voor exploitatie middels het overeengekomen Medium.
9.5
HLO Branding Agency behoudt het eigendom, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van de in het kader van de Overeenkomst door HLO Branding Agency tot stand gebrachte Content en Werken, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
9.6
Opdrachtgever is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HLO Branding Agency niet gerechtigd de Content en/of Werken op enigerlei wijze te (doen) wijzigen en/of wijzigingen in de Content en/of werken te (doen) aanbrengen. Indien Opdrachtgever wijziging van de Content en/of Werken als bedoeld in dit artikellid wenst, stelt zij HLO Branding Agency in de gelegenheid om op nader overeen te komen condities een dergelijke wijziging uit te (doen) voeren. Dit laat de noodzakelijke voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor van HLO Branding Agency onverlet.
9.7
Behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen en/of de Content en/of Werk zich er niet voor leent, is HLO Branding Agency te allen tijde gerechtigd om op de gebruikelijke wijze in het colofon, in een titelrol of anderszins haar naam op of bij de Content en/of Werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming de Content en/of Werk zonder vermelding van de naam van HLO Branding Agency openbaar te (doen) maken of te (doen) verveelvoudigen.
9.8
HLO Branding Agency heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, het recht de Content en/of de Werken te gebruiken voor haar eigen portfolio, publiciteit of promotie, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. HLO Branding Agency heeft uitsluitend toestemming van Opdrachtgever nodig in het geval Opdrachtgever zelf nog niet tot gebruik van de Content en/of het Werk is overgegaan, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd.

ARTIKEL 10: Bijzondere bepalingen

Animatie
10.1
In het geval HLO Branding Agency ten behoeve van Opdrachtgever een animatie ontwikkeld en vervaardigd en tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen, dient 50% (vijftig procent) van het overeengekomen Honorarium na het leveren van het script door HLO Branding Agency volledig door Opdrachtgever te zijn voldaan, 30% (dertig procent) van het overeengekomen Honorarium dient na levering van de het visuele script door HLO Branding Agency volledig door Opdrachtgever te zijn voldaan, en het restant (20%) van het Honorarium bij levering van de animatie, bij gebreke waarvan HLO Branding Agency gerechtigd is het leveren van de Diensten te annuleren c.q. op te schorten zonder dat daarmee de betalingsverplichting voor het overeengekomen Honorarium komt te vervallen.
10.2
Tenzij schriftelijk vooraf overeengekomen is Opdrachtgever uitsluitend gerechtigd de Animatie in haar geheel conform het doel, het Medium en de duur, waarvoor de animatie conform de Offerte bedoeld is te gebruiken. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan om een deel van de animatie, waaronder doch niet uitsluitend typetjes, een stilstaand c.q. zogenaamd frame, titel en/of overige elementen van de animatie, te verveelvoudigen, openbaar te maken, of ter kennis van derden te brengen. 
Fotografie
10.3
Het is Opdrachtgever uitsluitend toegestaan om de door HLO Branding Agency geleverde en bewerkte afbeeldingen, welke afbeeldingen door de Opdrachtgever zijn geselecteerd, geheel conform het doel, het Medium en de duur, waarvoor de afbeeldingen conform Offerte zijn vervaardigd te gebruiken. De overige (concept) afbeeldingen welke niet door de Opdrachtgever zijn geselecteerd blijven het eigendom van HLO Branding Agency en het Opdrachtgever is niet toegestaan deze overige afbeeldingen te verveelvoudigen, openbaar te maken, of ter kennis van derden te brengen.
Copy Right
10.4
Het is Opdrachtgever uitsluitend toegestaan om de door HLO Branding Agency geleverde teksten, zinnen, vertalingen en slogans conform het doel, het Medium en de duur, waarvoor de teksten, zinnen, vertalingen en slogans conform Offerte zijn vervaardigd te gebruiken.
Productontwikkeling
10.5
Indien HLO Branding Agency ten behoeve van Opdrachtgever een of meerdere producten ontwikkeld dan is het Opdrachtgever uitsluitend toegestaan deze producten exclusief door HLO Branding Agency te doen laten produceren, inkopen en distribueren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
10.6
Indien HLO Branding Agency de producten heeft ontwikkeld zonder dat Partijen een Overeenkomst met betrekking tot de productontwikkeling alsmede een Honorarium voor deze productontwikkeling zijn overeengekomen dan is Opdrachtgever niet gerechtigd de door HLO ontwikkelde producten en alles verband houdend en/of voortvloeiend uit de producten op welke wijze dan ook te exploiteren zonder dat Partijen daar overeenstemming over hebben bereikt en de door HLO Branding Agency te bepalen vergoeding door Opdrachtgever volledig is voldaan. 
10.7
Alle intellectuele eigendomsrechten alsmede alle know how voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door HLO Branding Agency ontwikkelde producten zijn en blijven eigendom van HLO Branding Agency.

ARTIKEL 11: Overmacht

11.1
In het geval dat HLO Branding Agency door overmacht wordt verhinderd de Diensten geheel of gedeeltelijk te verlenen c.q. uit te voeren, heeft HLO Branding Agency het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Diensten op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter harer keuze en zonder dat HLO Branding Agency gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden. 
11.2
Onder overmacht wordt verstaan wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke oorzaak of omstandigheid, voorzien of niet-voorzien, waarop HLO Branding Agency geen invloed kan uitoefenen, waardoor HLO Branding Agency niet in staat is de verplichtingen na te komen en welke in redelijkheid niet voor risico van HLO Branding Agency behoort te komen. Hieronder behoren, maar zijn niet gelimiteerd tot, de volgende omstandigheden: vertraging bij of wanprestatie door (toe) leveranciers, vervoersmogelijkheden, bedrijfsstoringen, ziekteverzuim en werkstakingen, natuurrampen, uitbraak van enig virus, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van HLO Branding Agency verhinderen of beperken, alsmede indien de nakoming door HLO Branding Agency wordt verhinderd door redenen van persoonlijke aard.
11.3
In het geval dat HLO Branding Agency ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk Diensten heeft geleverd – en aan de reeds geleverde Diensten zelfstandige waarde toekomt – is HLO Branding Agency gerechtigd om de betreffende Diensten separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van HLO Branding Agency te voldoen.

ARTIKEL 12: Klachten en herstel

12.1
Indien en voor zover Opdrachtgever op objectieve gronden van mening is dat de uitgevoerde Diensten ondeugdelijk zijn verricht, dan dient Opdrachtgever dit binnen 8 (zegge: acht) dagen schriftelijk aan HLO Branding Agency kenbaar te hebben gemaakt, bij gebreke waarvan de Diensten geacht worden deugdelijk en tijdig te zijn verleend. 
12.2
Indien HLO Branding Agency van mening is dat een klacht van Opdrachtgever gegrond is, zal HLO Branding Agency in de gelegenheid worden gesteld om de betreffende Diensten nogmaals te (doen) verrichten. In het geval dat het alsnog verlenen van de Diensten naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal HLO Branding Agency slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

ARTIKEL 13: Aansprakelijkheid

Mede gelet op de aard van de te leveren Diensten, zoals de subjectieve beoordelingsaspecten, welke bij de Diensten en het vervaardigen van de Content en/of Werken een rol spelen, is HLO Branding Agency niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een gedraging van HLO Branding Agency of van enige door haar ingeschakelde derde in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. 
13.2
Indirecte schade of gevolgschade, zoals niet genoten omzet of winst, gemiste besparingen of reputatieschade zal nimmer voor vergoeding door HLO Branding Agency aan Opdrachtgever in aanmerking komen.
13.3
Opdrachtgever vrijwaart HLO Branding Agency ten aanzien van alle aanspraken van derden voor alle schade en kosten die HLO Branding Agency of enige door haar ingeschakelde derde lijdt als direct of indirect gevolg van het vervaardigen en produceren van de Content en/of Werken, indien de inhoud daarvan op verzoek van Opdrachtgever door HLO Branding Agency is gemaakt, alsmede wegens het gebruik van de door Opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens, materialen, vormgeving, huisstijl en daarmee verband houdende zaken c.q. informatie.
13.4
HLO Branding Agency is niet aansprakelijk voor door HLO Branding Agency ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
13.5
Indien in rechte zou komen vast te staan dat HLO Branding Agency en/of de door haar ingeschakelde derde aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, dan is de totale aansprakelijkheid van HLO Branding Agency wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit onrechtmatige daad of anderszins in voorkomend geval in ieder geval steeds beperkt tot de hoogte van het bedrag dat in voorkomende gevallen onder de bedrijfsansprakelijkeidsverzekering van HLO Branding Agency wordt uitgekeerd of, indien geen verzekering is afgesloten, tot de hoogte van het overeengekomen Honorarium.
13.6
De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaringen worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van HLO Branding Agency en ieder ander van wiens hulp HLO Branding Agency gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 14: Opschortingsrecht

Indien Opdrachtgever haar verplichtingen jegens HLO Branding Agency geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is HLO Branding Agency gerechtigd om, zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever volledig aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt tevens indien HLO Branding Agency goede grond heeft om te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen en Opdrachtgever hiervoor geen of onvoldoende zekerheden heeft verstrekt.

ARTIKEL 15: Geheimhouding

Partijen zullen alle in het kader van deze algemene voorwaarden en de tussen Partijen gesloten Overeenkomst ontvangen informatie (waaronder de inhoud van de Offerte, de inhoud van de Overeenkomst en alle informatie over het Honorarium) vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde openbaar maken, tenzij dit openbaar maken noodzakelijk is voor de uitvoering van een Overeenkomst of op last van een gerechtelijke instantie.

ARTIKEL 16: Overdracht aan derden

Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van HLO Branding Agency. 

ARTIKEL 17: Slotbepalingen

17.1
Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 23 juli 2021.
17.2
In het geval dat enige bepaling(en) in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. HLO Branding Agency en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 
17.3
HLO Branding Agency behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
17.4
Deze algemene voorwaarden, alsmede alle eventuele Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, aangegaan door of met HLO Branding Agency, worden beheerst door Nederlands recht. 
17.5
Alle geschillen tussen een Opdrachtgever en HLO Branding Agency, voortvloeiend uit, die naar aanleiding van of in verband met deze algemene voorwaarden en/of eventuele Overeenkomsten mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.